تصویر گیاه
بومادران گل زرد
رنگ گل: زرد
زمان گل دهی: اردیبهشت- خرداد
تصویر گیاه
بومادران گل قرمز
رنگ گل: قرمز
زمان گل دهی: اردیبهشت- شهریور
تصویر گیاه
آلیسوم (عسلی)
رنگ گل: متنوع
زمان گل دهی: بهار
تصویر گیاه
بابونه
رنگ گل: سفید
زمان گل دهی: بهار و تابستان
تصویر گیاه
آجوگا ژاپنی
رنگ گل: بنفش
زمان گل دهی: بهار
تصویر گیاه
عقربی
رنگ گل: بنفش
زمان گل دهی: بهار
تصویر گیاه
سراستیوم(برفی)
رنگ گل: سفید
زمان گل دهی: اواخر بهار و تابستان
تصویر گیاه
مارگریت
رنگ گل: غالبا سفید
زمان گل دهی: بهار و تابستان
تصویر گیاه
داوودی (دربیست رنگ)
رنگ گل: متنوع
زمان گل دهی: اواخر تابستان و پاییز
تصویر گیاه
شب بو زرد
رنگ گل: زرد
زمان گل دهی: پاییز
تصویر گیاه
کروپسیس قرمز
رنگ گل: قرمز
زمان گل دهی: تابستان
تصویر گیاه
کروپسیس زرد
رنگ گل: زرد
زمان گل دهی: بهار و تابستان